We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Wǒ bì shǐ rén bǐ jīng jīn hái shǎo , shǐ rén bǐ éfĕi chún jīn gèng shǎo .