4 Nǐ bì baì luō , cóng dì zhōng shuōhuà . nǐde yányǔ bì wēi xì chūyú chén āi . nǐde shēngyīn bì xiàng nà jiāo guǐ zhĕ de shēngyīn chūyú dì . nǐde yányǔ dī dī wēi wēi chūyú chén āi .