We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Yēhéhuá bì shĕnwèn tā mín zhōng de zhǎnglǎo , hé shǒulǐng , shuō , chī jìn pútaóyuán guǒzi de , jiù shì nǐmen . xiàng pínqióng rén suǒ duó de , dōu zaì nǐmen jiā zhōng .