1 Liè guó a , yào jìn qián lái tīng . zhòng mín nǎ , yào zhāi ĕr ér tīng . dì hé qí shang suǒ chōngmǎn de , shìjiè hé qízhōng yīqiè suǒ chū de , dōu yīngdāng tīng .