27 Suǒyǐ qízhōng de jūmín lìliang shén xiǎo , jīng huáng xiūkuì . tāmen xiàng yĕcǎo , xiàng qīng caì , rú fáng dǐng shang de cǎo , yòu rú tiánjiān wèi zhǎng chéng de hé jià .