26 Yēhéhuá shuō , nǐ qǐ méiyǒu tīngjian wǒ zǎo xiān suǒ zuò de gǔ shí suǒ lì de ma , xiànzaì jiè nǐ shǐ jiāngù chéng huāng feì , biàn wèi luàn duī .