3 Yīnwei wǒ shì Yēhéhuá nǐde shén , shì Yǐsèliè de shèng zhĕ nǐde jiù zhǔ . wǒ yǐjing shǐ Āijí zuò nǐde shújià , shǐ Gǔshí hé Xībā daìtì nǐ .