3 Yīnwei wǒ yào jiāng shuǐ jiāo guàn kǒu kĕ de rén , jiāng hé jiāo guàn gān hàn zhī dì . wǒ yào jiāng wǒde líng jiāo guàn nǐde hòuyì , jiāng wǒde fú jiāo guàn nǐde zǐsūn .