8 Nǐmen búyào kǒngjù , yĕ búyào haìpà . wǒ qǐbù shì cóng shànggǔ jiù zhǐshì shuō míng nǐmen ma , bìngqiĕ nǐmen shì wǒde jiànzhèng , chú wǒ yǐwaì , qǐ yǒu zhēn shén ma , chéngrán méiyǒu pánshí , wǒ bù zhīdào yī ge .