6 Yēhéhuá Yǐsèliè de jūn , Yǐsèliè de jiùshú zhǔ wàn jūn zhī Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ shì shǒuxiān de , wǒ shì mòhòu de , chú wǒ yǐwaì , zaì méiyǒu zhēn shén .