23 Liè wáng bì zuò nǐde yǎng fù , wáng hòu bì zuò nǐde rǔmǔ . tāmen bìjiāng liǎn fú dì , xiàng nǐ xià baì , bìng tiǎn nǐ jiǎo shang de chéntǔ . nǐ biàn zhīdào wǒ shì Yēhéhuá , dĕnghòu wǒde bì bù zhì xiūkuì .