1 Nǐmen zhè zhuīqiú gōngyì xúnqiú Yēhéhuá de , dāng tīng wǒ yán . nǐmen yào zhuī xiǎng beì zuò ér chū de pánshí , beì wā ér chū de yán xué .