6 Nǐmen yào xiàng tiān jǔmù , guānkàn xià dì . yīnwei tiān bì xiàng yān yún xiāo sǎn , dì bì rú yīfu jiànjiàn jiù le . qí shang de jūmín , yĕ yào rúcǐ sǐwáng . ( rúcǐ sǐwáng huò zuò xiàng mĕngchóng sǐwáng ) wéiyǒu wǒde jiùēn yǒngyuǎn chángcún , wǒde gōngyì yĕ bù feìdiào .