12 Shǐ tā róngyào de bǎngbì zaì Móxī de yòushǒu bian xíngdòng , zaì tāmen miànqián jiāng shuǐ fēnkāi , yào jiànlì zìjǐ yǒngyuǎn de míng ,