18 Xiéè xiàng huǒ fùnshāo , shāo miè jīngjí hé jíli . zaì chóu mì de shùlín zhōng zhe qǐlai , jiù chéngwéi yān zhù , xuán zhuǎn shang téng .