13 Wǒ bì jiàng wǒ de wáng sǎ zài tā shēn shāng ,tā bì zài wǒ de wǎng luó zhōng chān zhù 。wǒ bì dài tā dào jiā lè dǐ rěn zhī dì de bà bǐ lún 。tā suí sí zài nà lǐ ,què kàn bú jiàn nà dì 。