13 Rénzǐ a , ruò yǒu yī guó fàn zuì gānfàn wǒ , wǒ yĕ xiàng tā shēnshǒu zhé duàn tāmende zhàng , jiù shì duàn jué tāmende liáng , shǐ jīhuāng líndào nà dì , jiāng rén yǔ shēngchù cóng qízhōng jiǎnchú .