13 Zhèyàng , nǐ jiù yǒu jīn yín de zhuāngshì , chuān de shì xì má yǐ hé sī chóu , bìng xiùhuā yǐ . chī de shì xì miàn , fēngmì , bìng yóu . nǐ yĕ jíqí mĕimào , fā dádào wáng hòu de zūnróng .