27 Yīncǐ wǒ shēnshǒu gōngjī nǐ , jiǎnshǎo nǐ yìngyòng de liángshi , yòu jiāng nǐ jiāo gĕi hèn nǐde Fēilìshì zhòng nǚ ( zhòng nǚ shì chéngyì de yìsi bĕn zhāng xià tóng ) , shǐ tāmen rènyì dāi nǐ . tāmen jiàn nǐde yín xíng , wèi nǐ xiūchǐ .