17 Dírén zhú lĕi zào tái , yǔ tā dǎzhàng de shíhou , wéi yào jiǎnchú duō rén , fǎlǎo suī lǐng dà jūnduì hé dà qúnzhòng , háishì bùnéng bāngzhu tā .