44 Zhǔ Yēhéhuá shuō , Yǐsèliè jiā a , wǒ wèi wǒ míng de yuángù , bú zhào zhe nǐmen de è xíng hé nǐmen de huaì shì dāi nǐmen . nǐmen jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .