24 Zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , yīn nǐmen de guō fàn xiǎnlù , shǐ nǐmen de zuìniè beì jìniàn , yǐzhì nǐmen de zuìè zaì xíngwéi shang dōu zhāng xiǎn chūlai . yòu yīn nǐmen beì jìniàn , jiù beì zhuō zhù .