26 Zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , dāng chúdiào guān , zhāi xià miǎn , jǐngkuàng bì bú zaì xiàng xiānqián . yào shǐ bēi shé shēng wéi gāo , shǐ gāo zhĕ jiàng wéi bēi .