24 Yǐ xī jié bì zhèyàng wèi nǐmen zuò yùzhào . fán tā suǒ xíng de , nǐmen yĕ bì zhàoyàng xíng . nà shì lái dào , nǐmen jiù zhīdào wǒ shì zhǔ Yēhéhuá .