23 Nǐmen réng yào tóu shang lè guǒ tóu jīn , jiǎo shang chuān xié . bùkĕ bēiāi kūqì . nǐmen bì yīn zìjǐ de zuìniè xiāngduì tànxī , jiànjiàn xiāomiè .