26 Tāmen yào zaì zhè dì shang ānrán jūzhù . wǒ xiàng sìwéi hèn è tāmende zhòngrén shīxíng shĕnpàn yǐhòu , tāmen yào gaìzào fángwū , zāizhòng pútaóyuán , ānrán jūzhù , jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá tāmende shén .