22 Taó lái de rén wèi dào qián yī rì de wǎnshang , Yēhéhuá de líng ( yuánwén zuò shǒu ) jiàng zaì wǒ shēnshang , kāi wǒde kǒu . dào dì èr rì zǎochen , nà rén lái dào wǒ zhèlǐ , wǒ kǒu jiù kāi le , bú zaì jiān mò .