24 Rénzǐ a , zhù zaì Yǐsèliè huāng feì zhī dì de rén shuō , Yàbólāhǎn dúzì yī rén néng dé zhè dì wèi yè , wǒmen rén shǔ zhòngduō , zhè dì gèng shì gĕi wǒmen wéi yè de .