18 Nǐmen zhèxie féizhuàng de yáng , zaì mĕihǎo de cǎo cháng chī cǎo hái yǐwéi xiǎoshì ma . shèngxia de cǎo , nǐmen jìng yòng tí jiàntà le . nǐmen hē qīng shuǐ , shèngxia de shuǐ , nǐmen jìng yòng tí jiǎo hún le .