9 Zhù Yǐsèliè chéngyì de rén bì chū qù jiǎn qìxiè , jiù shì dà xiǎo dùnpái , gōng jiàn , tǐng zhàng , qiāng maó , dōu dāng chái shāo huǒ , zhí shāo qī nián ,