2 Zaì shén de yìxiàng zhōng daì wǒ dào Yǐsèliè dì , ānzhì zaì zhìgāo de shān shang . zaì shān shang de nánbiān yǒu fǎngfú yī zuò chéng jiànlì .