We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
13 Yǐxià liáng jìtán , shì yǐ zhǒu wèi duó ( zhè zhǒu shì yī zhǒu líng yī zhǎng ) . dǐ zuò gāo yī zhǒu , bian kuān yī zhǒu , sìwéi qǐ biān5 gāo yī zhǎng , zhè shì tán de zuò .