11 Tāmen ruò yīn zìjǐ suǒ xíng de yīqiè shì cánkuì , nǐ jiù jiāng diàn de guī mú , yàngshì , chūrù zhī chù , hé yīqiè xíngzhuàng , diǎnzhāng , lǐyí , fǎ zé zhǐshì tāmen , zaì tāmen yǎnqián xiĕ shang , shǐ tāmen zūn zhào diàn de yīqiè guī mú diǎnzhāng qù zuò .