We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
4 Tā yòu daì wǒ yóu bĕi mén lái dào diàn qián . wǒ guānkàn , jiàn Yēhéhuá de róngguāng chōngmǎn Yēhéhuá de diàn , wǒ jiù fǔfú zaì dì .