3 Zhìyú wáng , tā bì àn wáng de wèi fēn , zuò zaì qí neì , zaì Yēhéhuá miànqián chī bǐng . tā bì yóu zhè mén de láng ér rù , yĕ bì yóu cǐ ér chū .