10 Bì yǒu yú fú zhàn zaì hé bian , cóng yǐn jī dǐ zhídào yǐn yǐ gé lián , dōu zuò shaì ( huò zuò zhāng ) wǎng zhī chù . nà yú gè cóng Qíleì , hǎoxiàng dà hǎi de yú shén duō .