22 Yào niānjiū fēn zhè dì wéi yè , guīyǔ zìjǐ hé nǐmen zhōngjiān jìjū de waìrén , jiù shì zaì nǐmen zhōngjiān shēng yǎng érnǚ de waìrén . nǐmen yào kàn tāmen rútóng Yǐsèliè rén zhōng suǒ shēng de yíyàng . tāmen zaì Yǐsèliè zhīpaì zhōng yào yǔ nǐmen tóng dé dì yè