9 Tā duì wǒ shuō , Yǐsèliè jiā hé Yóudà jiā de zuìniè jíqí zhòng dà . biàn dì yǒu liúxuè de shì , mǎn chéng yǒu yuān qū , yīnwei tāmen shuō , Yēhéhuá yǐjing lí qì zhè dì , tā kàn bú jiàn wǒmen .