11 Tāmen bǐcǐ chàng hé , zànmĕi chēngxiè Yēhéhuá shuō , tā bĕn wéi shàn , tā xiàng Yǐsèliè rén yǒng fā cíaì . tāmen zànmĕi Yēhéhuá de shíhou , zhòng mín dàshēng hūhǎn , yīn Yēhéhuá diàn de gēnjī yǐjing lìdéng .