12 Ránér yǒu xǔduō jìsī , Lìwèi rén , zúzhǎng , jiù shì jiàn guō jiù diàn de lǎo nián rén , xiànzaì qīnyǎn kànjian lì zhè diàn de gēnjī , biàn dàshēng kū hào , yĕ yǒu xǔduō rén dàshēng huānhū .