12 Zhǐ yīn wǒmen lièzǔ rĕ tiān shang de shén fānù , shén bǎ tāmen jiāo zaì Jiālèdǐ rén , Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ de shǒu zhōng , tā jiù chāihuǐ zhè diàn , yòu jiāng bǎixìng lǔ dào Bābǐlún .