14 Shén diàn zhōng de jīn , yínqì mǐn , jiù shì Níbùjiǎnísǎ cóng Yēlùsǎlĕng de diàn zhōng lüè qù , daì dào Bābǐlún miào lǐ de , Gǔliè wáng cóng Bābǐlún miào lǐ qǔ chūlai , jiāo gĕi paì wèi shĕng zhǎng de , míng jiào Shèbāsà ,