15 Yēhéhuá Yǐsèliè de shén a , yīn nǐ shì gōngyì de , wǒmen zhè shèngxia de rén cái dé taótuō , zhēng rújīn rì de guāngjǐng . kàn nǎ , wǒmen zaì nǐ miànqián yǒu zuìè , yīncǐ wú rén zaì nǐ miànqián shān lì dé zhù .