12 Zhēngyuè shí sān rì , jiù zhào le wáng de shū jì lái , zhào zhe Hǎmàn yīqiè suǒ fēnfu de , yòng gè shĕng de wén zì , gè zú de fāngyán , fèng Yàhǎsuílǔ wáng de míng xiĕ zhǐyì , chuán yǔ zǒng dū hé gè shĕng de shĕng zhǎng , bìng gè zú de shǒulǐng . yòu yòng wáng de jièzhi gaì yìn .