15 Yì cù fèng wáng méng jímáng qǐ xíng , zhǐyì yĕ chuán biàn Shūshān chéng . wáng tóng Hǎmàn zuò xià yǐn jiǔ , Shūshān chéng de mín què dōu huāng luàn .