3 Wáng hòu Yǐsītiĕ huídá shuō , wǒ ruò zaì wáng yǎnqián méng ēn , wáng ruò yǐwéi mĕi , wǒ suǒ yuàn de , shì yuàn wáng jiāng wǒde xìngméng cìgĕi wǒ . wǒ suǒ qiú de , shì qiú wáng jiāng wǒde bĕn zú cìgĕi wǒ .