9 Cìhou wáng de yī gè taì jiān míng jiào Hābōná , shuō , Hāmàn wèi nà jiù wáng yǒu gōng de Mòdǐgǎi zuò le wǔ zhàng gāo de mù jià , xiànjīn lì zaì Hāmàn jiā lǐ . wáng shuō , bǎ Hāmàn guà zaì qí shang .