7 Wáng biàn dà nù , qǐlai líkāi jiǔ xí wǎng yù yuán qù le . Hǎmàn jiàn wáng déng yì yào jiā zuì yǔ tā , jiù qǐlai , qiú wáng hòu Yǐsītiĕ jiù méng .