17 Wáng de yù zhǐ suǒ dào de gè shĕng gè chéng , Yóudà rén dōu huānxǐ kuaìlè , shè bǎi yán yàn , yǐ nà rì wèi jí rì . nà guó de rénmín , yǒu xǔduō yīn jùpà Yóudà rén , jiù rù le Yóudà jí .