16 Zaì wáng gè shĕng qíyú de Yóudà rén , yĕ dōu jùjí bǎohù xìngméng , shā le hèn tāmende rén qī wàn wǔ qiā , què méiyǒu xià shǒu duó qǔ cáiwù . zhèyàng , jiù tuōlí chóudí , dé xiǎng píngān .